Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Homepage Bestuur agenda wedstrijd uitslagen clubnieuws jeu de boule Foto's Contact Gastenboek Links 

clubnieuws

De HistorieOp 30 augustus 1957 kwamen een aantal dorspgenoten op uitnodiging van Burgemeester Duker op het gemeentehuis bijeen. Doel van deze bijeenkomst washet oprichten van een ijsclub voor de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum. De heren J. Baarda, J.J.Pols, D.K.de Boer, R. Westra, J. de Jong, J.G. Zijlstra en L. Rinzema namen zitting in een commissie die de mogelijkheden gingen onderzoeken. Deze "ijsbaancommissie" vergaderde op 3 september 1957 voor de eerste keer. Er werd gestreefd naar een ledental van minimaal 200 leden, en de contributie werd voorgesteld op 2 gulden en 50 cent. Tevens werd er een raming van de te verwachtte kosten gemaakt en voorgelegd aan de gemeente Barradeel. Op 11 november 1957 wordt de eerste echte ledenvergadering gehoudenin de zaal van café P.Klaver. Voorzitter Baarda opent deze vergadering en kan toch zo'n 50 personen verwelkomen. 42 mensen worden direct lid en geven te kennen dat de commissie ook maar het dagelijks bestuur moet gaan vormen. Tijdens de ledenvergadering op 17 februari 1959 wordt de nieuwe naam onthuld, IJsclub Meiinoar ien Sexbierum - Pietersbierum. Ook werd er vroeger op de algemene ledenvergadering een verloting gehouden, wat we op de dag van vandaag nog steeds doen. In de loop der jaren veranderde de bestuurlijke zetting natuurlijk hier en daar, maar de harde kern, mensen met een ijshart, bleven zitten. Ik kan vele namen noemen, maar een paar springen er toch wel uit. Jan de Jong, ons eerste erelid, Gerrit Jellema, Klaas de Jong, deze twee heren waren beter bekend als Peppie en Kokkie, onlosmakelijk verbonden aan de koek en zopie tent. Ook de heren Willem Hartman (erelid) en Lieuwe Brandsma (erelid) hebben bergen werk verzet voor onze club. Vanaf 1981 werd er in de winterperiode als er geen ijs lag, een uitje gemaakt naar de kunstijsbanen van Heerenveen of Leeuwarden, zodat de jeugd alsook de ouderen toch nog even de ijzeres kondern onderbinden. Ook in de jaren tachtig komt onze ijsbaan meerdere keren ter sprake, de gemeente wil graag dat we verhuizen naar een nieuwe locatie zodat de oude baan geschikt moest wordengemaakt voor huizenbouw. Dit hekelpunt is tot 2009 onderwerp van gesprek geweest, in de dorpsvisie die hiervoor ontwikkeld was, is gelukkig voor ons, een negatief advies uitgebracht. Wij hopen dan ook dat deze discussie voor eens en altijd gesloten blijft, zodat we mooi op ons stekkie kunnen blijven zitten aan de Burgemeester Dukerstrjitte in Sexbierum. In de jaren tachtig werd de ijsbaan ook wel eens voor andere doeleinden gebruikt. Stuntteam De Helldrivers uit Duitsland kwamen hun kunsten vertonen, tweemaal werden er grasbaanraces op motoren gehouden, en natuurlijk om de twee jaar met het dorpsfeest de tent erop. Dit jaar (2010) is er weer een succes aan toegevoegd namelijk de snertkaatspartij. Een ongekend grote deelname, 28 parturenbij de senioren en 16 tweetallen bij de jeugd maakte deze dat tot een onvergetelijke dag mede doordat er 's avonds een kleintje dorpsfeest werd gehouden met een dikke 200 bezoekers. De koek en zopie was en is natuurlijk voor de club belangrijk. Door de inkomsten werden investeringen gedaan in o.a. gemotoriseerde sneeuwschuivers, muziekapparatuur e.d. Ook kon het lidmaatschapsgeld laag gehouden worden. Dat is nu nog steeds zo, voor maar 5 euro per jaar is een gezin al lid, kinderen moeten vanaf hun zestiende verjaardag zelf lid worden. Eind jaren wordt er een plan voor een nieuwe koek en zopietent gemaakt, de heer Jan de Jong geeft als eerste een gift van 25 gulden voor de nieuwe te bouwen "poekeladdie" tent. Toch moeten we tot 1996 wachten als er een nieuwe koek en zopie gebouwd wordt. Vooral de heren "Grutte"Wiebe de Jong (erelid), Wiebe Wietsma (erelid), Durk Osinga en de"Vutters" Andries Faber en Jan Bierema verzetten een puist werk om het nieuwe clubgebouw winterklaar te krijgen, het oude gebouw brandt in de oudejaarsnacht in 1996 geheel af. Ook in de nieuwe eeuw gaat het voortvarend met de ijsclub. Als er ijs ligt worden er steeds nieuwe initiatieven gevondenom iets voor de leden te organiseren. Vooral de laatste ijsperiode was lang, al was het ijs niet van beste kwaliteit. Met priksleeën, curling en een minielfstedentocht (100 deelnemende kinderen), is er genoeg te beleven. In de afgelopen zomer van 2010 hebben we voor het eerst een snertkaatspartij gehouden in samenwerking met de kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios. Dit was een groot succes en zal over twee jaar weer gehouden worden. Het jonge en enthousiaste bestuur doet er veel aan om het de leden naar de zin te maken, gesteund door een grote groep vrijwilligers die dag en nacht paraat staan. Een bedankje voor al deze vrijwilligers is dan ook op zijn plaats.

IJsclub Meiinoar ien